Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do odpowiedniego punktu producenta, wskazanego w dołączanym do Towaru dokumencie gwarancji lub do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@mkjposmyk.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: PPHU "MKJ Posmyk" Klaudia Posmyk, Wąsosz 36, 42-274 Konopiska

Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,www.katowice.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne sprawy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. DANE OSOBOWE:

Zamawiający lub Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy, zapisując się do newslettera, dokonując Zamówienia i/lub rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku subskrypcji newslettera lub rejestracji Konta Zamawiającego Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego.

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze handlowym, marketingowym, informacyjnym (newslettera). W przypadku podawania danych osobowych podczas składania Zamówienia i/lub wypełniania formularza kontaktowego podstawą przetwarzania danych jest wykonanie Umowy sprzedaży i/lub podjęcie czynności zmierzających do jej zawarcia.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.